Theo tổng hợp của WHO(tổ chức y tế thế giới), mỗi năm trên thế giới […]