Duyên số vốn từ lâu đã là điều khó nói. Đôi khi, người bước đến […]